Equal Pay Law 2022

דוח פומבי לשנת 2022

תאריך הוצאת הדו"ח: 1.6.2023

שם מקום העבודה : אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

ענף הפעילות: נדל"ן להשקעה

מספר העובדות והעובדים במקום העבודה: 32

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי קבוצות עובדים אשר לגביהם קיימים יחסי  עובד- מעסיק , כאשר בפילוח זה יש 6 קבוצות:

הקבוצות בפילוח אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדים המועסקים/ות בחברה אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין העובדות לעובדים המועסקים/ות בחברה אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדים המועסקים/ות בחברה

חלקיות העסקה ממוצעת בקבוצה

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו+
הפקדות מעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו+
הפקדות מעסיק
שכר ברוטו+
הפקדות מעסיק
שכר ברוטו שכר ברוטו+
הפקדות מעסיק
א 0 0 0 לא רלוונטי, אין עובדים במשרה חלקית בקבוצה זו 0 0 0 100%
ב 16.36% 19.67% 20.21% לא רלוונטי, אין עובדים במשרה חלקית בקבוצה זו 16.36% 19.67% 20.21% 100%
ג 0 0 0 לא רלוונטי, אין עובדים במשרה חלקית בקבוצה זו 0 0 0 100%
ד  3.44% 8.27%  8.27% לא רלוונטי, אין עובדים במשרה חלקית בקבוצה זו 3.44% 8.27% 8.27% 100%
ה 0 0 0 לא רלוונטי, אין עובדים במשרה חלקית בקבוצה זו 0 0 0 100%
ו -2.35% -2.35% -2.35% לא רלוונטי, אין עובדים במשרה חלקית בקבוצה זו -2.35% -2.35% -2.35% 100%

1. אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח, בהתייחסות לפי מין:

(א) עובדים 50%; עובדות 0%;

(ב) עובדים 57.14%; עובדות 0%;

(ג) עובדים 0%; עובדות 40%;

(ד) עובדים 100%; עובדות 50%;

(ה) עובדים 25%; עובדות 0%;

(ו) עובדים 60%; עובדות 100%;


2. אחוז העובדים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר–  אין בחברה עובדים/ות שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכח הסכם או הסדר.