Equal Pay Law 2021

דוח פומבי לשנת 2021

תאריך הוצאת הדו"ח: 1.6.202

שם מקום העבודה : אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

ענף הפעילות: נדל"ן להשקעה

מספר העובדות והעובדים במקום העבודה: 33

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי קבוצות עובדים אשר לגביהם קיימים יחסי  עובד- מעסיק , כאשר בפילוח זה יש 6 קבוצות:

הקבוצות בפילוח אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדים המועסקים/ות בחברה אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין העובדות לעובדים המועסקים/ות בחברה אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדים המועסקים/ות בחברה

חלקיות העסקה ממוצעת בקבוצה

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו+
הפקדות מעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו+
הפקדות מעסיק
שכר ברוטו+
הפקדות מעסיק
שכר ברוטו שכר ברוטו+
הפקדות מעסיק
א 0 0 0 לא רלוונטי, אין עובדים במשרה חלקית בקבוצה זו 0 0 0 100%
ב 3.06% 5.52% 5.52% לא רלוונטי, אין עובדים במשרה חלקית בקבוצה זו 3.06% 5.52% 5.52% 100%
ג 0 0 0 לא רלוונטי, אין עובדים במשרה חלקית בקבוצה זו 0 0 0 100%
ד  -2.18% 6.51%  6.51% לא רלוונטי, אין עובדים במשרה חלקית בקבוצה זו  -2.18% 6.51% 6.51% 100%
ה 0 0 0 לא רלוונטי, אין עובדים במשרה חלקית בקבוצה זו 0 0 0 100%
ו 0 0 0 לא רלוונטי, אין עובדים במשרה חלקית בקבוצה זו 0 0 0 100%

1. אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח, בהתייחסות לפי מין:

(א) עובדים 50%; עובדות 0%;

(ב) עובדים 57.14%; עובדות 50%;

(ג) עובדים 0%; עובדות 40%;

(ד) עובדים 100%; עובדות 50%;

(ה) עובדים 33.33%; עובדות 0%;

(ו) עובדים 20%; עובדות 0%;


2. אחוז העובדים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר–  אין בחברה עובדים/ות שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכח הסכם או הסדר.